“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

Over het intreden van de contractuele fase; van een theoretische benadering tot een praktische invulling

De vraag wanneer de precontractuele fase over gaat in de contractuele fase is wellicht één van de meest basale in het verbintenissenrecht. Het verbaast dan ook niet dat over dit thema reeds enorm veel is geschreven, maar – en dat maakt het onderwerp voor de praktijk onverminderd belangrijk – het thema blijft onderwerp vormen van […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2021

Kan ik van mijn overeenkomst af met een beroep op de coronacrisis? Enkele bespiegelingen, meer in het bijzonder over schuldeisersverzuim en schuldeisersovermacht

In het Nederlands Juristenblad (NJB), 10-4-2020 − AFL. 14, schreef Marcel Ruygvoorn het artikel ‘Kan ik van mijn overeenkomst af met een beroep op de coronacrisis? Enkele bespiegelingen, meer in het bijzonder over schuldeisersverzuim en schuldeisersovermacht’. Er heerst crisis. Coronacrisis. Veel medewerkers van bedrijven moeten verplicht thuiswerken en veel bedrijven moeten de deuren zelfs verplicht sluiten. Dat […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2020

I had a dream… about smart contracts

In het Nederlands Juristenblad (NJ) nr. 29, schreef Marcel Ruygvoorn het artikel ‘I had a dream… about smart contracts’. “Smart Contracting” is een betrekkelijk nieuw fenomeen. De gedachte is dat een bepaalde feitelijke (of juridische) gebeurtenis door middel van één contract (het zogenaamde ‘smart contract’) een serie van feitelijke en rechtsgevolgen initieert via elektronische weg. […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2019

Over de wenselijkheid om iedere pagina te paraferen, deel twee

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2019/41 schreef Marcel Ruygvoorn het artikel ‘Over de wenselijkheid om iedere pagina te paraferen, deel twee’. In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2017/71 berichtte Marcel over een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 21 februari 2017. De rechtsvraag die in dit arrest centraal stond, was of een uit meerdere pagina’s bestaand geschrift dat enkel op de laatste pagina is […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2019

Over ‘wegzakkend’ totstandkomingsvertrouwen in de precontractuele fase. Een valkuil voor de praktijk

In Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP), 2019 nummer 4 schreef Marcel Ruygvoorn het artikel ‘Over ‘wegzakkend’ totstandkomingsvertrouwen in de precontractuele fase. Een valkuil voor de praktijk’. Wie regelmatig onderhandelt, herkent waarschijnlijk de volgende situatie wel: de onderhandelingen bevinden zich al in een vergevorderd stadium, maar de onderhandelingspartner stelt een alternatief voor waarover vervolgens wordt […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2019

De ene kwijting is de andere niet

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2018/73 schreef Marcel Ruygvoorn het artikel ‘De ene kwijting is de andere niet’. Kwijting verlenen doen wij, juristen, regelmatig. Maar wat houdt ‘kwijting’ in juridische zin eigenlijk in? En wat zijn precies de rechtsgevolgen van verleende ‘kwijting’? En in het kader van die laatste vraag: wat geldt indien blijkt dat ik […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2018

Forumkeuze en ‘battle of forms’ bij internationale overeenkomsten; het blijft oppassen geblazen!

Ook bij grensoverschrijdende overeenkomsten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Daarin plegen vrijwel altijd forumkeuzebedingen te zijn opgenomen. Dat op die bedingen slechts onder bijzondere voorwaarden een beroep gedaan kan worden, is door het Hof van Justitie in 2016 al bepaald. Extra complex wordt de situatie echter wanneer er, naast van opname van een forumkeuzebeding […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2018

Over de wenselijkheid om iedere pagina te paraferen

Eén van de functies van het geschreven contract, naast de wens om daarin aanvullingen op of afwijkingen van de wet op te nemen, is de bewijsfunctie. De partij die het bestaan en/of de inhoud van een contract moet bewijzen, wordt daarbij geholpen door art. 156 lid 1 Rv dat aan ‘ondertekende geschriften’ dwingende bewijskracht toekent. […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2017

Cahier Voorwaardelijke verbintenissen

Het gebruik van voorwaardelijke verbintenissen is voor de rechtspraktijk van groot belang. Door middel van het aangaan van voorwaardelijke verbintenissen kunnen contractspartijen vooraf een bepaalde risicoverdeling overeenkomen voor het geval zich een bepaalde situatie zich al dan niet zal gaan voordoen. Dit draagt bij aan het kunnen aangaan van evenwichtigere contractuele relaties. Daarnaast worden voorbehouden […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2017

Schade in de vorm van buitengerechtelijke incassokosten; een overzicht

Wie zijn recht wil effectueren, ontkomt er in de praktijk niet aan om daartoe kosten te maken. Dat kunnen, in de optiek van de wetgever, proceskosten zijn (gerechtelijke kosten) en buitengerechtelijke kosten, maar veelal zal het een combinatie daarvan zijn. In dit artikel, dat ik samen met Mariska Nijenhof-Wolters schreef, wordt ingegaan op het onderscheid […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2016

Onderzoeks- versus mededelingsplichten bij non-conformiteit bij koop

Artikel 7:17 BW bepaalt dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden en dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen van de verkoper, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Vervolgens wordt kenbaar […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2016

Brexit: aanpassing van overeenkomsten vereist?

Het feit dat een kleine meerderheid van het Verenigd Koninkrijk (hierna: ‘VK’) op 23 juni 2016 koos voor uittreden uit de Europese Unie houdt ook in ‘contractenrechtland’ de gemoederen bezig. Er wordt druk gespeculeerd over de juridische gevolgen nadat de uittreding van kracht is geworden. Zo ook op het gebeid van reeds gesloten en nog te […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2016

Het belang van verzekerbaarheid bij doorbraak van exoneratieclausules

Exoneratieclausules (contractuele beperkingen van aansprakelijkheid) zijn in de contractenrechtelijke rechtspraktijk van alledag niet meer weg te denken en verworden tot een algemeen geaccepteerd fenomeen. Dat neemt echter niet weg dat iedere contractuele vrijtekening van aansprakelijkheid ook door de beugel kan. Over de beperkingen die daarbij in ogenschouw moeten worden genomen en, meer in het bijzonder, […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2016

Drafting tips & skills: garanties

Garantiebepalingen vormen, naast de daarvan wel te onderscheiden maar veelal in het verlengde daarvan liggende bepalingen over (beperking van) aansprakelijkheid, doorgaans de ‘piece de resistance’ van veel commerciële contracten en de onderhandelingen daarover. Een goede reden om in deze rubriek even kort stil te staan bij het fenomeen garanties. Klik hier voor het artikel in […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2016

Vrijwaringsclausules; nut, valkuilen en geldigheid

Vrijwaringsclausules zijn een niet meer weg te denken fenomeen in commerciële contracten. Zij vormen in zekere zin de tegenhanger van exoneratieclausules. In dit artikel wordt de vrijwaringsclausule nader belicht, wordt ingegaan op de werking van dergelijke bepalingen en de geldigheid, meer in het bijzonder in het licht van een recente uitspraak van de Hoge Raad […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2016

Voorbehoud goedkeuring derde; de ene derde is de andere niet!

Voorbehouden komen in de praktijk veelvuldig voor, zowel in de precontractuele fase (bijvoorbeeld in de vorm van totstandkomingsvereisten) als in de contractuele fase (bijvoorbeeld in de vorm van opschortende of ontbindende voorwaarden of bij wijze van voorovereenkomst). Eén van de meest voorkomende voorwaarden is de voorwaarde waarbij de voortgang van de onderhandelingen of de totstandkoming […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2015

Verwijzing naar verschillende algemene voorwaarden door dezelfde gebruiker; “en/en” of “of/of”

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een partij gebruikmaakt van meerdere sets algemene voorwaarden. Dat kunnen, zoals in het te bespreken arrest, branchevoorwaarden zijn en eigen algemene voorwaarden, maar het kunnen ook verschillende eigen algemene voorwaarden zijn die zijn toegesneden op verschillende soorten dienstverlening. Duidelijk was reeds, hoe geoordeeld moet worden indien verwezen […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2015

Vergoeding van positief of negatief contractsbelang bij afgebroken onderhandelingen?

De wijze van schadeberekening verschilt al naargelang de juridische grondslag voor de aansprakelijkheid. Bij aansprakelijkheid als gevolg van ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen geldt sinds het arrest Plas/Valburg dat het positief contractsbelang voor vergoeding in aanmerking komt. Dat vergoeding van het positief contractsbelang in de praktijk steeds minder voorkomt, laat onverlet dat de mogelijkheid tot het vorderen […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2014

Kroniek Contractenrecht 2013-2014

Er valt in deze kroniekperiode veel te melden over ontwikkelingen in het contractenrecht en het (contractgerelateerde) aansprakelijkheidsrecht. In deze kroniek wordt een aantal in het oog springende ontwikkelingen gesignaleerd en een selectie van de voor de praktijk meest relevante rechtspraak behandeld. Klik hier voor de kroniek in pdf. ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2014

Over de totstandkoming van overeenkomsten; het blijft lastig!

Eens in de zoveel tijd wijst de Hoge Raad een arrest waarvan het goed is om er even bij stil te staan. Niet omdat het een baanbrekend nieuw inzicht verschaft, maar gewoon omdat het een uitspraak is over een fundamenteel leerstuk binnen het contractenrecht waar iedere (praktijk)jurist regelmatig mee te maken heeft en waarbij het […] ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2014

‘Voorschriften als voorbehouden; een lastige vorm’

In de rechtspraktijk wordt veelvuldig gebruikgemaakt van vormvoorschriften om een voorbehoud te maken. Onder die vormvoorschriften is het voorbehoud van het bereiken van een schriftelijke overeenstemming wel het meest voorkomende. Soms schrijft de wet ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2014

‘Drafting tips & skills: Less is more!’

Vraag een jurist een contract op te stellen en veelal zal de neiging bestaan om zoveel mogelijk risico’s, die zich in het kader van de uitvoering kunnen voordoen, bij de wederpartij te leggen. De vraag is of dat altijd nastrevenswaardig is. ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2014

‘Schadevergoeding bij gelegitimeerd en ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen’

Het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen blijft de gemoederen bezighouden. Er wordt nog steeds veel over geprocedeerd en daarmee blijft het voor de praktijk een belangrijk leerstuk. In een recente uitspraak bevestigde de ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2013

Commerciële contracten in de praktijk. Handleiding opstellen en beoordelen van commerciële contracten

Dit boek is een praktische handleiding voor iedereen, met of zonder juridische achtergrond, die te maken heeft met het opstellen en beoordelen van commerciële contracten. Het boek bevat een overzicht van de meest voorkomende contractsbepalingen en legt de werking ervan uit aan de hand van praktische voorbeelden. ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2013

‘De vordering tot dooronderhandelen nader belicht’

Een partij die in de precontractuele fase onderhandelingen afbreekt wanneer dat onaanvaardbaar is of die in de contractuele fase weigert door te onderhandelen totdat een gerechtvaardigd breekpunt in de onderhandelingen is bereikt, kan worden veroordeeld om de onderhandelingen voort te zetten. ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2012

‘Schriftelijkheidsvereiste; Valkuil of redding?’

De voorwaarde van schriftelijkheid die, met name in algemene voorwaarden, regelmatig wordt bedongen is een van de thema’s die centraal staat in het arbitrale vonnis van de Raad van Abitrage voor de Bouw (24 augustus 2010, NO. 31.209). ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2011

‘Bestaat de ‘tweede fase’ uit Plas/Valburg nog?’

Bestaat de ‘tweede fase’ uit Plas/Valburg nog? De onderhandelingen kunnen zich op een gegeven moment in een stadium bevinden waarin het partijen weliswaar nog vrijstaat om de onderhandelingen eenzijdig af te breken, maar alleen ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2011

‘Over de contractuele plicht tot (door)onderhandelen’

Wanneer kunnen onderhandelingen die worden gevoerd op basis van een contractuele verplichting daartoe, gelegitimeerd worden afgebroken? Dit was één van de vragen die centraal stond in het geschil dat uitmondde in het ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2011

‘Contracteren onder voorbehoud: het blijft lastig!’

In de (internationale) contractenrechtpraktijk wordt in de precontractuele fase veelvuldig gebruikgemaakt van voorbehouden om te proberen contractuele gebondenheid te voorkomen en de handen daarmee zolang mogelijk vrij te houden om de onderhandelingen nog te kunnen afbreken ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2010

‘Afgebroken onderhandelingen en de juridische kwalificatie van voorbehouden’

In dit artikel worden de belangrijkste conclusies uit het proefschrift van Marcel Ruygvoorn (M.R. Ruygvoorn, Afgebroken onderhandelingen en het gebruik van voorbehouden (diss.), Deventer: Kluwer 2009) besproken, mede in het licht van twee (voor het moment van schrijven van het artikel) recente uitspraken. ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2010

‘Wat is er mis met (gerechtvaardigd) totstandkomingsvertrouwen?’

Professor Nieuwenhuis refereert aan het arrest Plas/Valburg als één van de juridische dieptepunten in onze vaderlandse jurisprudentie. Zie ik het goed, dan komt zijn betoog er in de kern op neer dat het criterium dat de Hoge Raad aanlegt voor de beantwoording van de vraag of onderhandelingen nog gelegitimeerd kunnen worden afgebroken, ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2010

Afgebroken onderhandelingen en het gebruik van voorbehouden (diss.)

Dit boek bevat een systematische behandeling van het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen. ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2009

‘Over het afbreken van onderhandelingen en de juridische houdbaarheid van voorbehouden’

In het kader van de opzet van mijn proefschrift over afgebroken onderhandelingen en de juridische houdbaarheid van voorbehouden heb ik in de maanden januari en februari van dit jaar een onderzoek gehouden onder 2229 advocaten en 1024 bedrijfsjuristen. ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2007

‘Afbreken van onderhandelingen; een stappenplan’

Wie als advocaat van doen heeft met (een dreigende) juridische procedure wegens het vermeend ongeoorloofd afbreken van onderhandelingen, zie zich geconfronteerd met een complex leerstuk waarbij de kernvraag uiteindelijk is of ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2006

Afbreken van onderhandelingen (monografie)

In de kern gaat dit boek over het spanningsveld tussen enerzijds het streven naar een zo goed mogelijk onderhandelingsresultaat voor jezelf en anderzijds de verplichting om, ook in de precontractuele fase, rekening te houden met de gerechtvaardige belangen van de onderhandelingspartner: het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen. ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2005

‘De overgang van buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand ex art. 6:96 lid 2 sub c BW naar de proceskosten van art. 237 Rv’ (annotatie)

Wie verwikkeld raakt in een juridische procedure heeft vrijwel altijd al een buitengerechtelijk traject achter zich waarin onder meer de aansprakelijkstelling heeft plaatsgevonden, verweer is gevoerd en mogelijk schikkingsonderhandelingen hebben plaatsgevonden, zulks mede ter voorkoming van ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2005

‘Beding buitengerechtelijke incassokosten zinloos?’

Incassobureaus en andere belangenbehartigers van crediteuren plegen veelal standaard een bepaald percentage (doorgaans 15%) bij de door hen te incasseren vordering op te tellen onder de noemer “incassokosten”, zulks ongeacht ...

Lees meer

Gepubliceerd in: 2004