“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

Cahier Voorwaardelijke verbintenissen

Het gebruik van voorwaardelijke verbintenissen is voor de rechtspraktijk van groot belang. Door middel van het aangaan van voorwaardelijke verbintenissen kunnen contractspartijen vooraf een bepaalde risicoverdeling overeenkomen voor het geval zich een bepaalde situatie zich al dan niet zal gaan voordoen. Dit draagt bij aan het kunnen aangaan van evenwichtigere contractuele relaties. Daarnaast worden voorbehouden vaak gebruikt in onderhandelings- situaties (bijvoorbeeld: het sluiten van een overeenkomst onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de raad van commissarissen).

Deze thema’s staan centraal in dit cahier, waarbij ook een aantal verwante rechtsfiguren en leerstukken de revue passeren. Daarmee vormt het cahier zowel een goede inleiding in deze materie voor de rechtenstudent als een praktische ondersteuning voor de praktijkjurist.

Cahier voorwaardelijke verbintenissen mr dr Marcel Ruygvoorn jpeg